Publish Date: September 6, 2013
like
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
kevin cham
ꨗꨈꩉ ꨀꨳ ꨴꨓꩃ ꨡꨵꩃ ꨟꨌꨥ꩝ 107. Nagar Aia Trang mblang macaw, 107. (Xứ Aia Trang phong nhiêu) Fatimah amin
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
ꨤꨪꨟꩆ ꨆ​ꨰꨗ ꨆꨵꩀ꩝ ꨙꨶꨮꩄ ꨓꨟ ꨀꨳ ꨴꨓꩃ꩝꩝ 106. Liman kanai klak, nduec tama Aia Trang,, 106. (Voi nàng bỏ, chạy vào Aia Trang) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
106. 2 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — klak : bỏ — Aia Trang : Nha Trang Karim Abdul Rahman
August 4, 2019
kevin cham
ꨀ​ꨰꨧꩍ ꨛꨩꨜꨭꩉ ꨓꩊ ꨓ​ꨰꨆ ꨕꨣꩀ꩝ 106. Asaih paphur tal takai darak, 106. (Ngựa phi tới bờ biển) Fatimah Amin
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
106. 1 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — paphur : nước phi của ngựa — takai : chân; bờ — darak : biển. (DARAK, còn có nghĩa là CHỢ. Nguyên nhân, BIỂN cũng là CHỢ, bởi khi xưa, nơi buôn bán của người Chăm là biển (trên bờ hay trên thuyền bè), nên về sau, nơi buôn bán dù dời tới đâu, họ vẫn gọi là DA... View More
August 4, 2019
kevin cham
ꨤꨪꨟꩆ ꨆ​ꨰꨗ ꨰꨥ꩝ ꨈꨘꩍ ꨀꨳ ꨣꨪꨢꩀ꩝꩝ 105. Liman kanai wai, ganah aia riyak,, 105. (Voi nàng xoay, về phương nước sóng) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
105. 2 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — wai : xoay — ganah : phía — aia riyak/ rayak : nước sóng; sóng biển Karim Abdul Rahman
August 4, 2019
kevin cham
ꨎꨙꨭꩆ ꨰꨕ ꨚꨢꨮꩃ ꨈꩍ ꨰꨚ꩝ 105. Jandun dai payeng gah pai, 105. (Mã phu quay về tây) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
105. 1 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — dai payeng gah pai : làm cho quay sang hướng tây Karim Abdul Rahman
August 4, 2019
kevin cham
ꨤꨪꨟꩆ ꨆ​ꨰꨗ ꨰꨥꩍ ꨥꨮꩀ ꨕꨪꩍ ꨰꨚ꩝ 104. Liman kanai waih, wek dih pai,, 104. (Voi nàng rẽ, sang trời tây) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
104. 2 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — waih : rẽ, rẽ sang (về một hướng khác) — wek : trở lại; lần nữa — dih : phương, hướng — pai : (hướng) tây... View More
August 4, 2019 Edited
kevin cham
ꨎꨙꨭꩆ ꨰꨕ ꨚꨢꨮꩆ ꨀ​ꨯꨆꨱꩀ ꨀ​ꨰꨧꩍ꩝ 104. Jandun dai payeng akaok asaih, 104. (Mã phu quay đầu ngựa) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
ꨎꨙꨭꩆ ꨰꨕ ꨚꨢꨮꩆ ꨀ​ꨯꨆꨱꩀ ꨀ​ꨰꨧꩍ꩝ 104. Jandun dai payeng akaok asaih, 104. (Mã phu quay đầu ngựa) Karim Abdul Rahman
August 4, 2019
kevin cham
ꨆꨳꨮꩃ ꨋꩇ ꨝꨪꨧꨳꩌ꩝ ꨆꨳꨮꩃ ꨛꨩꨤꨪ​ꨰꨈꩍ꩝꩝ 103. Kieng ngap bisiam, kieng paligaih,, 103. (Chỉ muốn làm cho lành, muốn làm cho thuận) Fatimah Amin
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
103. 2 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — kieng : muốn; ước muốn — siam : tốt, đẹp... => bisiam : làm cho tốt ... — ligaih : thuận => paligaih : làm cho thuận Karim Abdul Rahman
August 3, 2019
kevin cham
ꨕꨗꨭꩍ ꨟꩃ ꨨꨤꨬ ꨙꨶ ​ꨯꨗꨱꨮ꩝ 103. Danuh mang halei ndua naong, 103. (Tội đâu con phải cưu mang) Fatimah Amin
Be the first person to like this.
kevin cham
103. 1 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — danuh : tội — halei : ở đâu => mang halei : từ nơi đâu — ndua : đội — naong : gánh => ndua naong : gồng gánh; cưu mang... View More
August 3, 2019
kevin cham
ꨔꩆ ꨯꨕꨱꩀ ꨴꨆꩍ ꨖꨶ꩝ ꨴꨓꨭꩆ ꨓ​ꨯꨈꩀ ꨅ ꨓ​ꨯ​ꨴꨔꨱꨮ 102. Than daok krah dhua, trun tagok o thraong 102. (Thân giữa ngã đường, tiến thoái nào an) Fatimah Amin
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
102. 2 «Nai Mai Mang Makah», chú thích: — than : thân — daok krah dhua : đang ở giữa đường/ đang giữa cuộc hành trình — trun : xuống — tagok : lên = > trun tagok : lên xuống; tiến thoái... View More
August 3, 2019
Load More