CHAM Dictionary

  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Google
  • Twitter
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
bbt@nguoicham
 reacted this
 likes this.
 reacted this
kevin cham
Champa bị vua Minh Mạng tiêu diệt và đồng hóa như thế nào?
Be the first person to like this
kevin cham
Champa đòi quyền dân tộc bản địa
 reacted this
 likes this.
 reacted this
kevin cham
shared a few photos
"Cờ Bản Địa Champa Tung Bay Trên Vòm Trời Nước Mỹ"
Written by BBT Champaka
nguồn: Champaka.info
USA Friday, 28 July 2017
(hình 1: cờ bản địa Champa )
Hiệu kỳ bản địa Champa
Ngày 15-7-2017 đánh dấu ng...View More

 reacted this
 likes this.
 reacted this
kevin cham
10 years Anniversary Champa USA
and  reacted this
and  like this.
and  reacted this
kevin cham
Hiêu kỳ bản địa Champa
Ngày 15-7-2-2017 đánh dấu ngày kỷ niệm 10 năm đấu tranh đòi quyền dân tộc Chăm bản đia do Hội Đồng Phát Triển Champa tổ chức tại San Jose (California). Buổi lễ này có đầy đủ các...View More

and  reacted this
and  like this.
and  reacted this
kevin cham
prancham
Be the first person to like this
Kaka
Be the first person to like this
View More