By: On March 24, 2018
Đại Hội Champa 2017:  Một Cuộc Đấu Tranh Đòi Quyền Dân Tộc Bản Địa Champa Đại Hội Champa 2017 đã được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối thứ bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại nhà hát lớn thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.  Mục đích của đại hội là để Tưởng Niệm 185 Năm Champa Mất Nước và chủ đề của đại hội là Dân Tộc Bản Địa Champa.  Đại Hội được sự bảo trợ của hầu hết các hội đoàn Champa hải ngọai, như Hội IOC Champa, Hội Văn Hóa Tru...
124 views 1 like