By: On April 7, 2015
MỤC LỤC Thay lời cảm tạ Mở đầu A-CỘI NGUỒN CỦA TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CHAMPA 1-Khái quát: 2-Lịch sử champa theo truyền thuyết, ngôn ngữ học và sử liệu 3-Lịch sử nền văn minh Champa theo khoa khảo cổ học: 4-Lịch sử nền văn minh Champa qua văn tự và văn hóa lễ hội 5-Lịch sử nền văn minh Champa qua tôn giáo và Cơ cấu tổ chức quốc gia B-LICH SỬ CHAMPA QUA CÁC TRIỀU VƯƠNG 1. Triều vương thứ nhất (192-366) : 2. Triều vương thứ hai (337-420) : 3. Triều vương thứ ba (420-530): 4. Triều vương th...
150 views 1 like
By: On April 7, 2015
MỤC LỤC Thay lời cảm tạ Mở đầu A-CỘI NGUỒN CỦA TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CHAMPA 1-Khái quát: 2-Lịch sử champa theo truyền thuyết, ngôn ngữ học và sử liệu 3-Lịch sử nền văn minh Champa theo khoa khảo cổ học: 4-Lịch sử nền văn minh Champa qua văn tự và văn hóa lễ hội 5-Lịch sử nền văn minh Champa qua tôn giáo và Cơ cấu tổ chức quốc gia B-LICH SỬ CHAMPA QUA CÁC TRIỀU VƯƠNG 1. Triều vương thứ nhất (192-366) : 2. Triều vương thứ hai (337-420) : 3. Triều vương thứ ba (420-530): 4. Triều vương th...
150 views 1 like
By: On April 7, 2015
MỤC LỤC Thay lời cảm tạ Mở đầu A-CỘI NGUỒN CỦA TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CHAMPA 1-Khái quát: 2-Lịch sử champa theo truyền thuyết, ngôn ngữ học và sử liệu 3-Lịch sử nền văn minh Champa theo khoa khảo cổ học: 4-Lịch sử nền văn minh Champa qua văn tự và văn hóa lễ hội 5-Lịch sử nền văn minh Champa qua tôn giáo và Cơ cấu tổ chức quốc gia B-LICH SỬ CHAMPA QUA CÁC TRIỀU VƯƠNG 1. Triều vương thứ nhất (192-366) : 2. Triều vương thứ hai (337-420) : 3. Triều vương thứ ba (420-530): 4. Triều vương th...
150 views 1 like