• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Brian Bier Có lúc nào bạn cảm thấy mình nghi ngờ điều gì đó hay đấu tranh để đạt được những gì bạn đặt ra, hãy tự hỏi: Tôi đang tập trung vào điều gì vậy? Tôi có nhìn thấy những trở ngại hay kết quả cuối cùng? Tôi có cái "nhưng mà" lớn chăng?   "Con muốn ăn kẹo trái cây" Tôi nghe thấy bé con 2 tuổi của tôi nói.  Nó đã có 1 viên kẹo và lại muốn thêm 1 viên nữa.  Để nỗ lực trở thành bậc cha mẹ tốt, chúng tôi nói không. Nó kêu gào, khóc lóc một chút và chúng tôi giải thích rằng nó không được ph...
164 views 0 likes
Brian Bier Có lúc nào bạn cảm thấy mình nghi ngờ điều gì đó hay đấu tranh để đạt được những gì bạn đặt ra, hãy tự hỏi: Tôi đang tập trung vào điều gì vậy? Tôi có nhìn thấy những trở ngại hay kết quả cuối cùng? Tôi có cái "nhưng mà" lớn chăng?   "Con muốn ăn kẹo trái cây" Tôi nghe thấy bé con 2 tuổi của tôi nói.  Nó đã có 1 viên kẹo và lại muốn thêm 1 viên nữa.  Để nỗ lực trở thành bậc cha mẹ tốt, chúng tôi nói không. Nó kêu gào, khóc lóc một chút và chúng tôi giải thích rằng nó không được ph...
164 views 0 likes
Brian Bier Có lúc nào bạn cảm thấy mình nghi ngờ điều gì đó hay đấu tranh để đạt được những gì bạn đặt ra, hãy tự hỏi: Tôi đang tập trung vào điều gì vậy? Tôi có nhìn thấy những trở ngại hay kết quả cuối cùng? Tôi có cái "nhưng mà" lớn chăng?   "Con muốn ăn kẹo trái cây" Tôi nghe thấy bé con 2 tuổi của tôi nói.  Nó đã có 1 viên kẹo và lại muốn thêm 1 viên nữa.  Để nỗ lực trở thành bậc cha mẹ tốt, chúng tôi nói không. Nó kêu gào, khóc lóc một chút và chúng tôi giải thích rằng nó không được ph...
164 views 0 likes
Page generated in 0.5705 seconds with 80 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.