• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
By: On January 27, 2014
    Ngày 23-1-2014, mạng web Dân Làm Báo đăng bài viết « Ngọc Hoàng chất vấn Táo Việt Nam về xã hội Chăm » trong đó tác giả đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Xa của vương quốc Champa nhưng bị Việt Nam chiếm đóng ; vấn đề khủng hoảng chử viết Chăm cải biến của Ban Biên Soạn ; vấn đề sinh viên Chăm ra trường không có việc làm ; vấn đề lò hạt nhận ở Ninh Thuận ; vấn đề người Kinh chiếm đất người Chăm để xây chùa, v.v.   Đây là bài viết mang tính trào phúng nhưng đã nói lên thực trạng ...
183 views 2 likes
By: On January 27, 2014
    Ngày 23-1-2014, mạng web Dân Làm Báo đăng bài viết « Ngọc Hoàng chất vấn Táo Việt Nam về xã hội Chăm » trong đó tác giả đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Xa của vương quốc Champa nhưng bị Việt Nam chiếm đóng ; vấn đề khủng hoảng chử viết Chăm cải biến của Ban Biên Soạn ; vấn đề sinh viên Chăm ra trường không có việc làm ; vấn đề lò hạt nhận ở Ninh Thuận ; vấn đề người Kinh chiếm đất người Chăm để xây chùa, v.v.   Đây là bài viết mang tính trào phúng nhưng đã nói lên thực trạng ...
183 views 2 likes
By: On January 27, 2014
    Ngày 23-1-2014, mạng web Dân Làm Báo đăng bài viết « Ngọc Hoàng chất vấn Táo Việt Nam về xã hội Chăm » trong đó tác giả đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Xa của vương quốc Champa nhưng bị Việt Nam chiếm đóng ; vấn đề khủng hoảng chử viết Chăm cải biến của Ban Biên Soạn ; vấn đề sinh viên Chăm ra trường không có việc làm ; vấn đề lò hạt nhận ở Ninh Thuận ; vấn đề người Kinh chiếm đất người Chăm để xây chùa, v.v.   Đây là bài viết mang tính trào phúng nhưng đã nói lên thực trạng ...
183 views 2 likes
By: On January 27, 2014
    Ngày 23-1-2014, mạng web Dân Làm Báo đăng bài viết « Ngọc Hoàng chất vấn Táo Việt Nam về xã hội Chăm » trong đó tác giả đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Xa của vương quốc Champa nhưng bị Việt Nam chiếm đóng ; vấn đề khủng hoảng chử viết Chăm cải biến của Ban Biên Soạn ; vấn đề sinh viên Chăm ra trường không có việc làm ; vấn đề lò hạt nhận ở Ninh Thuận ; vấn đề người Kinh chiếm đất người Chăm để xây chùa, v.v.   Đây là bài viết mang tính trào phúng nhưng đã nói lên thực trạng ...
183 views 2 likes
By: On January 27, 2014
    Ngày 23-1-2014, mạng web Dân Làm Báo đăng bài viết « Ngọc Hoàng chất vấn Táo Việt Nam về xã hội Chăm » trong đó tác giả đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Xa của vương quốc Champa nhưng bị Việt Nam chiếm đóng ; vấn đề khủng hoảng chử viết Chăm cải biến của Ban Biên Soạn ; vấn đề sinh viên Chăm ra trường không có việc làm ; vấn đề lò hạt nhận ở Ninh Thuận ; vấn đề người Kinh chiếm đất người Chăm để xây chùa, v.v.   Đây là bài viết mang tính trào phúng nhưng đã nói lên thực trạng ...
183 views 2 likes
By: On January 27, 2014
    Ngày 23-1-2014, mạng web Dân Làm Báo đăng bài viết « Ngọc Hoàng chất vấn Táo Việt Nam về xã hội Chăm » trong đó tác giả đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Xa của vương quốc Champa nhưng bị Việt Nam chiếm đóng ; vấn đề khủng hoảng chử viết Chăm cải biến của Ban Biên Soạn ; vấn đề sinh viên Chăm ra trường không có việc làm ; vấn đề lò hạt nhận ở Ninh Thuận ; vấn đề người Kinh chiếm đất người Chăm để xây chùa, v.v.   Đây là bài viết mang tính trào phúng nhưng đã nói lên thực trạng ...
183 views 2 likes
By: On December 31, 2013
Written by Glang Anak (độc giả trong nước)   Cuối năm, ngày 30-12-2013, tòa soạn Champaka.info có nhận bài viết của độc giả trong nước với bút hiệu Glang Anak mang tựa đề “Táo Chăm cuối năm 2013”. Đây không phải là phong cách văn chương Chăm truyền thống mà là thể loại văn chương Việt Nam qua cuộc đối thoại giữa hai nhân vật: “Táo Chăm” và “Ngọc Hoàng” chung quanh vần đề xã hội Chăm trong năm 2013. Khởi đầu là vấn đề dân tộc Chăm sẽ bị diệt chủng vì lò hạt nhân, mồ mã và thôn xóm Chăm b...
104 views 1 like
By: On December 31, 2013
Written by Glang Anak (độc giả trong nước)   Cuối năm, ngày 30-12-2013, tòa soạn Champaka.info có nhận bài viết của độc giả trong nước với bút hiệu Glang Anak mang tựa đề “Táo Chăm cuối năm 2013”. Đây không phải là phong cách văn chương Chăm truyền thống mà là thể loại văn chương Việt Nam qua cuộc đối thoại giữa hai nhân vật: “Táo Chăm” và “Ngọc Hoàng” chung quanh vần đề xã hội Chăm trong năm 2013. Khởi đầu là vấn đề dân tộc Chăm sẽ bị diệt chủng vì lò hạt nhân, mồ mã và thôn xóm Chăm b...
104 views 1 like
By: On December 31, 2013
Written by Glang Anak (độc giả trong nước)   Cuối năm, ngày 30-12-2013, tòa soạn Champaka.info có nhận bài viết của độc giả trong nước với bút hiệu Glang Anak mang tựa đề “Táo Chăm cuối năm 2013”. Đây không phải là phong cách văn chương Chăm truyền thống mà là thể loại văn chương Việt Nam qua cuộc đối thoại giữa hai nhân vật: “Táo Chăm” và “Ngọc Hoàng” chung quanh vần đề xã hội Chăm trong năm 2013. Khởi đầu là vấn đề dân tộc Chăm sẽ bị diệt chủng vì lò hạt nhân, mồ mã và thôn xóm Chăm b...
104 views 1 like
By: On December 31, 2013
Written by Glang Anak (độc giả trong nước)   Cuối năm, ngày 30-12-2013, tòa soạn Champaka.info có nhận bài viết của độc giả trong nước với bút hiệu Glang Anak mang tựa đề “Táo Chăm cuối năm 2013”. Đây không phải là phong cách văn chương Chăm truyền thống mà là thể loại văn chương Việt Nam qua cuộc đối thoại giữa hai nhân vật: “Táo Chăm” và “Ngọc Hoàng” chung quanh vần đề xã hội Chăm trong năm 2013. Khởi đầu là vấn đề dân tộc Chăm sẽ bị diệt chủng vì lò hạt nhân, mồ mã và thôn xóm Chăm b...
104 views 1 like
By: On December 31, 2013
Written by Glang Anak (độc giả trong nước)   Cuối năm, ngày 30-12-2013, tòa soạn Champaka.info có nhận bài viết của độc giả trong nước với bút hiệu Glang Anak mang tựa đề “Táo Chăm cuối năm 2013”. Đây không phải là phong cách văn chương Chăm truyền thống mà là thể loại văn chương Việt Nam qua cuộc đối thoại giữa hai nhân vật: “Táo Chăm” và “Ngọc Hoàng” chung quanh vần đề xã hội Chăm trong năm 2013. Khởi đầu là vấn đề dân tộc Chăm sẽ bị diệt chủng vì lò hạt nhân, mồ mã và thôn xóm Chăm b...
104 views 1 like
By: On December 31, 2013
Written by Glang Anak (độc giả trong nước)   Cuối năm, ngày 30-12-2013, tòa soạn Champaka.info có nhận bài viết của độc giả trong nước với bút hiệu Glang Anak mang tựa đề “Táo Chăm cuối năm 2013”. Đây không phải là phong cách văn chương Chăm truyền thống mà là thể loại văn chương Việt Nam qua cuộc đối thoại giữa hai nhân vật: “Táo Chăm” và “Ngọc Hoàng” chung quanh vần đề xã hội Chăm trong năm 2013. Khởi đầu là vấn đề dân tộc Chăm sẽ bị diệt chủng vì lò hạt nhân, mồ mã và thôn xóm Chăm b...
104 views 1 like