Irama Melayu Campa -Mohd Mansour Uploaded By admin
Hỡi Noriza
  • 1  Hỡi Noriza
  • 2  Roya yêu thương
  • 3  Mong Chờ
  • 4  Dấu chân xưa
  • 5  Hương chiều
  • 6  Bến bờ quê hương
  • 7  Chúng em là học sinh Chăm
  • 8  Về thăm cô gái làng Chăm
Chúng Em Là Học Sinh Người Chăm-Mohd Mansour
No Lyrics!
Like (2)
Loading...
2