• Facebook
 • Yahoo
 • Google
 • Live
 • Twitter
 • Live
Irama Melayu Campa -Mohd Mansour Uploaded By admin
Hỡi Noriza
 • 1  Hỡi Noriza
 • 2  Roya yêu thương
 • 3  Mong Chờ
 • 4  Dấu chân xưa
 • 5  Hương chiều
 • 6  Bến bờ quê hương
 • 7  Chúng em là học sinh Chăm
 • 8  Về thăm cô gái làng Chăm
Chúng Em Là Học Sinh Người Chăm-Mohd Mansour
No Lyrics!
Like (2)
Loading...
2