139 views

+ Nếu bạn yêu ai đó vì người đó xinh đẹp...
...Đó không phải tình yêu, mà là sự ham muốn !
.
+ Nếu bạn yêu ai đó vì người đó thông minh...
...Đó không phải tình yêu, mà là sự nể phục !
.
+ Nếu bạn yêu ai đó vì người đó giàu có...
...Đó không phải tình yêu, mà là sự vụ lợi !
.
.
Nhưng nếu bạn yêu ai đó mà không biết vì sao yêu...
...Thì đó là tình yêu thật sự ♥
> Love needn't reason !)

Posted in: Bút ký - Truyện
Be the first person to like this.