109 views

ღ Trn thế gian ny…

Người xấu hơn bạn c꠳ rất nhiều !

Người đẹp, tốt hơn bạn cũng khng hề thiếu !

Nhưng người giống như bạn th kh䬴ng hề c...

* Sống như bạn

* Y㠪u như bạn

* Đau như bạn

* Chấp nhận như bạn

* Tồn tại như bạn

Thế gian c ai đu???㢠

* Bạn khng đặc biệt

ღ Nhưng...䠠

* "Bạn l duy nhất !"

ღࠠ

Nhớ nh Smile

Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.