132 views

Trog tri tim ny ..♥
Ai đᠳ...
L tất cả...
V cũng lࠠ...
Duy nhất.. ♥
Đi lc c亣i nhau để thm yu ♥
Đꪴi lc giận hờn để thm nhớ ♥
... Vꪠ...
Một cht đợi chờ để biết ta cần nhau
hơn ...! ♥

Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.
Bích Hiên
faj~ hem ak! choy!
March 6, 2012