706 views

image


Nếu bạn l người yu vật lઽ v Einstein, bạn chắc biết đến những bi bࠡo gần đy về
Hạt neutrino được tuyn bố c⪳ thể nhanh hơn nh sng. Loại hạt bᡭ ẩn
ny c thể đi xuy೪n qua tri đất v xuyᠪn qua bạn m khng hề giảm tốc.


image


Vഠo thng 9/2011 cc nhᡠ vật l của Tổ chức Nghin cứu Nguy�n tử chu u
(CERN) v₠ Viện Vật l Nguyn tử Italy (INFN) bắn 15.000 luồng hạt
neutrino bằng m�y gia tốc hạt lớn từ Geneva tới phng th nghiệm Gran
Sasso tại Italy. V⭠ thời gian tnh ra được th thấp hơn thời gian �nh
sng đi được cng quảng đường đṳ, tức l vận tốc nhanh hơn cả nh sࡡng.
Th nghiệm được lặp lại v kết quả vẫn vậy.


image


Thuyết Tương đối của Einstein vẫn chưa bị ph� vỡ


Nhưng theo bo co từ bᡡo Science Insider, nhm thực hiện đ kh㣴ng tnh đến hiệu ứng khoảng cch bị giảm (theo Thuyết Tương đối Đặc biệt của Einstein) n�n đ dẫn đến kết quả sai hon to㠠n.


V theo tnh toୡn lại từ cc nh khoa học thᠬ thời gian hạt neutrino cn đch chậm hơn tới 4 nano gi᭢y so với thời gian nh sng đi được.


Nguồn: Science Insider, LiveScience


Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.