Kaka
by On February 6, 2015
185 views

Font – “Cham thrah” viet :


-  urang nao tao mai? 


-  ur) On_ Ot_ Em ?


 


Font “Bingu di tanran” viet :


urang nao tao mai?


- ur/ _n+ _t+ =m ?


 Ngươi #fefeff;">đi đâu về?

Posted in: Tiếng Chăm
Like (2)
Loading...
2