• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Bingu Champa
by On January 17, 2015
218 views

Hader Wek Ka Kadha Adaoh
 Gru Dang Nang Qua

Thekwa Palei Ram

Di kraong gah ka Bruh hu ralo banek nduec trun marai tel banek patau. Banek patau nan nduec aia nao ka dua mblang hamu, nan mblang hamu palei hamu Tanran saong mblang hamu palei hamu Craok.
Tel di thun banek patau ni pacalah, gah hamu palei hamu Craok di hu aia ngap hamu pala padai o. Yau nan ye gru Dang Nang Qua hu panâh kadha adaoh “Palei Dahlak” yau ni:

"Palei dahlak takik hamu o padai
Gaok ndua pak thun dak rai
Tanâh len raong pa-ndar ni marai
Mada nagar urang , kasaot min palei drei.
Juai wer tanâh aia muk kei
Khik kajep adei sa-ai manaok drei."

Palei hamu Craok nan sa palei ngap gaok glah mâng haluk tanâh len hu pajieng mâng ong muk kei caik marai tel harei ni.

Wak di harei dua, bulan sapluh, thun dua ribau sa pluh pak. Bel Seattle, Washington 

--------------------------------------------***--------------------------------------------

hd-^ w-` k\ kD aOd_H 
RgU d) N-) k\W 

d[ ORk= gH k\ RbUH hU rOl bn-` VW-! RtU# mEr t-& bn-` pt-U ; bn-` pt-U N# VW-! aY On_ k\ dW vL) hmU ; N# vL) hmU pl] hmU tRn# Os= vL) hmU pl] hmU ORc_` ;
t-& d{ TU# bn-` pt-U n{ pclH ; gH hmU pl] hmU ORc_` d{ hU aY Q$ hmU pl pEd o ; y-U N# y| RgU d) N-) k\W hU pnIH kD aOd_H “pl] dhL`” y-U n{ : 

pl] dhL` tk[` hmU o pEd 
Og_` VW p` TU# d` Er 
tnIH l-# Or= pV^ n{ mEr 
md ng^ ur) ; kOs_@ m[# pl] Rd] 
EjW w-^ tnIH aY mU` k] 
K[` kj-$ ad] SEA mOn_` Rd]  ;

pl] hmU ORc_` N# s pl] Q$ Og_` gLH mI~ hlU` tnIH l-# hU pjY-~ mI~ o) mU` k] Ec` mEr t-& hr] n{ ;

w` d{ hr] 2 ; bUl# 10 TU# 2014 ; b-&

Seattle, Washington

 

Like (2)
Loading...
2
Page generated in 1.1539 seconds with 75 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.