admin
by On December 4, 2014
90 views

 


Ts. Quảng Đại Cẩn hu post tagok ka dahlak dua hala gal mang akhar thrah daok pak Kur, kana di dahlak ba tapa akhar rumi Chăm. Dahlak aiek mboh jieng nan mang mak ngap tapa tuei rumi blaoh salih ba tuei panuec Yuen pieh ka hadom adei ranaih ngap kran saong akhar tapuk anak Cam drei. Gal ni jang yau sa drap ar anak Cam caik krung marai.


(Ts. Quảng Đại Cẩn có post lên cho tôi hai trang văn bản akhar thrah ở Cambodia nhờ tôi chuyển tự. Khi xem thấy nó hay nên tôi cũng chuyển tự và tạm dịch thuật để cho bạn trẻ làm quen với akhar thrah Chăm ở Cambodia. Vì đây cũng là một trong di sản của chúng ta còn tồn đọng lại.)


Suattik Sidhik ni mang thau rei ka kadha Cam daok pak Kur :


 


Ka-uk blaoh damin thau an 
tareng di sanang jieng mbuen hudei,, 
padei tangan blaoh kieng taka 
mboh di mata mesak hatai, 
an di janak hu siam 
hakaiy mboh rajam paluay daok lawik 
ranam ka anak pieh phuel ka nyu 
ranam ka huma rumiek pajaih 
dhaong hluek kayua batau 
krah di sunuw yua drei magru 
hagait mbau haop manaong 
mbluak di gahlau cum oh rangey 
angan siam blaoh tapak 
makra haop mbluak truh di gahlau 
oh siam sabai min siam pabeng 
oh hu khing mbang min panuec lagaih 
juai lac ka urang sap drei di saoh 
drei cammakaoh blaoh ac hatai 
kran rapajan drei hai 
matai jieng njuh 
manursak labuh juai lammalai
kan mbuen rumbah siksa 
juei suak yawa hua sap palai 
yah kan bala tal mai 
drei raong hatai cuak chum sanang 
Jalan waiy ita juei plaih 
Jalan kat tupak lo mang kundah 
asau jhak ciem lasei 
mayah ték kumei juei ruah binai 
caoci kalih chuk rei, 
calang dhai ndei drap oh kandaong 
yah jak alah di bhian 
sanang mboh di tian bhian nan alah 
ngap huma katau bulan 
yah mak ikan katau yeng kraong 
ngap huma juei klak apuh 
akal jak truh nao mang bani 
matuei juai kak hala 
drap menyawa juei ba pablei 
alah blaoh ac hatai 
lo lammalai kan jeh ita,,,


sW@t[` s[D[` n{ m) T-U r] k kD c. Od_` p` kU^ :
ku` ObL_H dm[# T-U a#
tr-) d{ sn) jY-~ vW-# hUd] ,,
pd] tq# ObL_H kY-~ tk
OvH d{ mt m-s` hEt ,
a# d{ jn` hU sY.
hEk% OvH rj. plW% Od_` lw[`
rn. k an` pY-H PW-& k zU
rn. k hUm rUmY-` pEjH
OD= hLW-` kyW bt-U
RkH d{ sUnU* yW Rd] mRgU
hEg@ v-U Oh_$ mOn=
vLW` d{ ghL-U c.U oH rq-%
aq# sY. ObL_H tp`
mRk Oh_$ vLW` RtUH d{ ghL-U
oH sY. sEb m[# sY. pb-)
oH hU K{~ v) m[# pnW-! lEgH
EjW l! k ur) s$ Rd] d{ Os_H
Rd] c.mOk_H ObL_H a! hEt
Rk# rpj# Rd] Eh
mEt jY-~ xUH
mnU^s` lbUH EjW l.mEl
k# vW-# rUvH s[`s
jW] sW` yw hW s$ pEl
yH k# bl t& Em
Rd] Or= hEt cW` C.U sn)
jl# Ew% it jW] EpLH
jl# k@ tUp` Ol m) kUVH
as-U J` cY< ls]
myH Ot-` kUm] jW] rWH b[En
Oc_c{ kl[H CU` r] ,
cl) ED V] Rd$ oH kOV=
yH j` alH d{ BY#
sn) OvH d{ tY# BY# n# alH
q$ hUm kt-U bUl#
yH m` ik# kt-U y-) ORk=
q$ hUm jW] kL` apUH
ak& j` RtUH On_ m) bn{
mtW] EjW k` hl
Rd$ m-zw jW] b pbL]
alH ObL_H a! hEt
Ol l.mEl k# j-H it


Salih tuei panuec Yuen


Tiếc nuối lo toang biết nhường nhịn.


Siêng tính toán được phúc về sau.
Dừng tay rồi bấm quẻ
Thấy ngay trước mắt mới tin là được
Nhịn điều dữ được lành
Có thấy giàn đâu để bí bò lâu
Thương con tạo phúc cho con
Thương cho ruộng thì để dành giống
Dao sắc bởi có đá mài
Pháp thuật cao minh do tu luyện
Có thứ gì toả hương
Hơn trầm hương ngửi hoài không chán
Thơm danh do thật lòng 
Hương thơm nồng hơn cả trầm hương 
Tuy không vui nhưng đẹp căn cơ
Tuy không đươc ăn nhưng lời vẫn khéo
Đừng bảo rằng người ám mình
Thân nông cạn nên lòng mới ngã
Tự biết bản thân mình
chết thành củi 
con người ngả đổ chứ đừng tưởng bở
Nghèo thì thống khổ
Đừng than thở chi cho uổng lời
Khó thì nạn lại đến nơi
Tan lòng nát dạ để mà suy tính
Đường quanh ta đừng tránh
Đường ngắn tuy thẳng nhưng nhiều rủi ro
Chó dữ cho ăn cơm
Lấy vợ hiền lương không cần nhan sắc
Bực bội thường tạo nhầm lẫn
Thích phung phí của cải không tồn
Khôn lanh thua kinh nghiệm
Tính sẵn trong lòng kinh nghiệm chào thua
Làm ruộng nên kịp mùa
Bắt cá đợi lúc men sông đi dọc 
Làm ruộng đừng bỏ rẫy hoang
Có óc khôn ngoan thì đi buôn bán 
Nghèo đừng buôn trầu
Tài sản sinh giàu đừng đem bán
Lười mà ngã lòng 
Lại thêm láu cá chỉ làm tội thân.


Karim Abdul Rahman (source: facebook)

Posted in: Tiếng Chăm
Like (2)
Loading...
2