Kaka
by On February 5, 2013
255 views

Ban bin tp sch Di sn văn hꡳa Chăm


S 8A/17/378, L Dun, Hꠠ Ni.


ĐT: 0903265331 – 04.38521820. Email: nguyenvanku@gmail.com


GII THIU SCH `


DI SN VĂN HA CHĂMӠ


Vi c!c ng: Vit, Chăm truyn thng, Chăm Latinh, Anh v Php.ࡠTc giᠠ Nguyn Văn K


Bi*n tp: Nh s hc L Văn Lan ઠ


Li gii thiu: PGS. Cao Xun Ph


Sch d⡠y 168 trang, kh 21x26 in trn giy Couche vi 175 nh, bn v, bn đ.ꠠ


Nh xut bn Thế Gii, H Ni, 2012.Theo Tng điu tra dࠢn s v nh năm 2009 người Chăm Vit Nam c࠳ 161.729 người vi nhiu tn gi khc: người Chꡠm, người Chim Thnh, người Hi, người Chămpa, ... Hin nay người Chăm sng tp trung hai khu vc khꠡc bit nhau: Nhng người Chăm B Ni, người Chăm B La M࠴n Nam Trung B, ch yếu hai tnh Ninh Thun v Bnh Thun, mt s Bବnh Đnh, Ph Yn (người Chăm Hroi); Nhng người Chăm Islam sng lưu vc sꪴng Hu thuc tnh An Giang; Ngoi ra cn Tಢy Ninh, Đng Nai, Bnh Phước, Thnh ph H Ch젭 Minh. Tiếng ni ca người Chăm thuc ng h Nam Đo (Malayo– Polynesia). Hot đng kinh tế ca người Chăm ch yếu lm n㠴ng nghip v lm mt s ngh th c࠴ng truyn thng như dt vi, lm gm, đnh bt cࡡ…Gi!o sư Vin sĩ Phm Huy Thng trong li gii thiu cun Điu khc Chăm đ䪣 viết: “Cng vi tc Vit v tc Khmer, tc Chăm tng đ頣 ngn ngun ca lch s dn tc Vit Nam ngy nay, đ⠣ xy dng nn mt nn văn ho⪡ ring rt cao, khng thua k괩m bt kỳ nn văn ho cao đp no thi c đi vᠠ trung c Đng Nam . Nn văn ho䁡 đ l mt th㠠nh phn khăng kht ca văn ho Vit Nam ng�y nay. Trong cuc đu tranh lu di m⠠ dn tc Vit Nam tiến hnh trong thi đi ng⠠y nay mưu cu mt cuc sng mi tươi đp, đng bo Chăm đ cࣳ phn đng gp to n㳪n lch s hm qua v đang s䠡t cnh đng bo c nưc xᠺc tiến lao đng sng to hm nay. Li mt lᴽ do na đ chng ta nn ra sc nꪢng cao v m rng hiu biết v ngưi Chăm, l ngưi Chăm n࠳i mt th tiếng Nam Đo, như vy cng mt s t tc ngưi kh魡c na l mt gch ni lin nưc ta v Đ࠴ng Nam hi đo, m` quan h nhiu mt gia đi bn ng䪠y cng tr nn mt thiết”. (1)


Đઢy l ln in th 3, cng vi mt s chnh l๽ b sung v ni dung v hnh thc, đim ni bt ca ln xut bn nଠy l thm bn dch tiếng Chăm truyn thng, Chăm La tinh vઠ tiếng Php.


Phn m đu sch lᡠ bi gii thiu ca PGS. Cao Xun Ph, li nࢳi đu ca tc gi qua cc ln xut bn vᡠcảm nghĩ ca ng Jaya Amil Apuei (S Văn Ngc) ngưi dch sang tiếng Chăm.


(1) Cao Xun Ph, Nguyn Văn K, Phm Ngc Long, Đi䢪u khc Chăm. Nxb Khoa hc x hi, H Ni, 1988, tr.16.


Phn tiếp theo gii thiu kh㠡i qut cc đn thᡡp Chăm cn li nm ri rc sut di đt min Trung t Tha Thi⡪n Huế, Qung Nam ti Bnh Thun v T젢y Nguyn, c ni곪n đi t thế k VII-XVI. Đ l: Th㠡p M Khnh ( tnh Tha Thin Huế); Khu Đn - Th᪡p M Sơn (năm 1999 đưc Hi đng Di sn Thế Gii cng nhn l䠠 Di sn Văn ha Thế Gii) , khu đn thp Pht gi㡡o Đng Dương v nhiu thp Chăm khࡡc như: Thp Bng An, Thp Chiᡪn Đn, Thp Khương M ( tnh Qung Nam); Thࡡp Ph Lc, Thp Cꡡnh Tin, Thp Th Thin, Thꡡp Bnh t, Th፡p Bnh Lm, Th좡p Hưng Thnh, Thp Dương Long ( tnh Bnh Đnh); Thᬡp Nhn ( tnh Ph Yn); Thꪡp B Nha Trang (P Nagar, tnh Khഡnh Ha), Th⠡p Ha Lai, Thp P⡴ Klng Garai, thp P䡴 Rm ( tnh Ninh Thu䪢n); Thp Ph HẠi, Thp P Đam ( tnh Bᴬnh Thun); thp Yang Prng ᴠ


(tnh Đăk lăk), thnh Đ Bn (tnh Bࠬnh Đnh). Tiếp đ l nhng t㠡c phm điu khc Chăm tuyt vi c ni곪n đi t thế k II đn thế k XVI đưc th hin sinh đng vi nhng ch đ v t-n ngưng, tn gio, con ngưi, đng vt, hoa l䡡…: Tưng Pht Đng Dương , Đi th M Sơn E1, N thn Devi (Hương Quế) , B tt Tara, Đࡠi th Tr Kiu ( Năm hin vt năm 2012 đࠣ đưc nh nưc Vit Nam cng nhn lഠ bo vt Quc gia), bia V Cnh, thn Siva, Thn Ganesam, vũ n Tr Kiu, nhng con vt mang t堭nh huyn thoi như Sư t, chim thn Garuda, Vương min Vua v Hong hu Chăm… vi cࠡc phong cch kế tiếp nhau t thi kỳ đu M Sơn E1, Ha Lai, Đng Dương, Khương M, TrᲠ Kiu, Thp Mm, Yang Mun v Pᠴ Rm.


Phn kết cun s䪡ch l: Ngưi Chăm Vit Nam. Gii thiu đi sng, hot đng kinh tế, sinh hot văn ha, t೭n ngưng, vui chơi gii tr, cuc sng hin ti… ca ngưi Chăm trong c nưc đang chung sc cng c�c dn tc anh em trong đi gia đnh c⬡c dn tc Vit Nam v c⠹ng nhau xy dng đt nưc Vit Nam tươi đp, phn vinh.


Ngi Ranjit Rae, Đa sn Đ ti Vit Nam đ⠣ nhn xt v cun sch n顠y: “Di sn Văn ha Chăm vi nhng mi lin h l㪢u đi gia nn văn minh n Đ v nn văn minh Chămpa, ti tin rng rt cn thiết phi thu thp, nghiപn cu v ph biến thng tin v nhng mi liപn h ny khng ch cho nhഢn dn Vit Nam v n Đ m⠠ c chu v⁠ thm ch trn to�n thế gii.”…


ng Jaya Amil Apuei (S Văn Ngc) – nhԠ nghin cứu người Chăm v lꠠ dịch giả cun Di sn Văn ha Chăm sang tiếng Chăm, đ viết: “Th㣴ng qua cc tp sch nh ca nhᡠ nhiếp nh Nguyn Văn K v nhng li nhn đnh ca cc nhࡠ nghin cu, chng t꺴i l hu du ca tc người Chăm ly lm t hࠠo v lao đng sng to ca t tin mt thi đt đến đnh cao v ngh thut đi᪪u khc, kiến trc đ gꣳp phn lm phong ph đa dng nn văn hຳa Vit Nam. Ti dch sch“Di Sn Văn H䡳a Chăm” bng ngn ng ch viết Chăm đ gp phn: “Bo tn v䳠 pht huy Di sn văn ha c᳡c dn tc Vit Nam ni chung vⳠ tc người Chăm ni ring…”.


㪠 Ban bin tpSCH DI SN VĂN HA CHĂM Giӡ: 280.000 VND/cun.


Li*n h: - . Nguyn Văn C, s 8A,ngԡch 17, Ng 378, Đưng L堪 Dun, H Ni.


Đin thoi: 0903265331 – 04. 38521820. Email: nguyenvanku@gmail.com.


Phương thc thanh toࠡn: - Tin mt gi theo đa ch trn. Chuyn khon xin gi v:


Nguyn Văn C 711A.12970988. Ngn hꢠng Cng thương Vit Nam.


Chi nh䠡nh Ho n Kiếm H Ni.ࠠ


Sau khi nhn đưc tin, chng ti s chuyn s괡ch đến tn nh qu khཡch min ph.


Xin trn trng c�m ơn!

Like (2)
Loading...
2