• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Ikan di Ram
On December 9, 2017 141 views
"Ginaong o abih Yuen di darak, o abih ak di thruh, o abih takuh di labang..." Yau nan ye drei daok ginaong ka hagait?
"Giận hờn thì đâu có làm hết đi người Kinh ở chợ, quạ trong tổ. Đâu có làm hết đi chuột trong hang..."
Vậy thì ta còn giận hờn nhau để làm chi?
Mời các bạn cùng nghe nhạc phẩm GINAONG (GIẬN HỜN) được sáng tác và trình bày bởi chính tác giả Trà Vigia (https://www.facebook.com/travigia)
___
Kadha: Ginaong (Giận Hờn)
Racuak: Trà Vigia
Radaoh: Trà Vigia
Aktor: David Beckham, Jaka, Jayang & Etti Vaan
Kamera & SubCam: Ikan & MSC.
___
Lirik:
Ginaong.. o abih tapay di ginuer (1)
Ginaong.. o abih Yuen di darak.
Ginaong..
Ginaong.. o abih ak di thruh (2)
Ginaong.. o abih takuh di labang
Ginaong.. o abih Yang di kalan (3)
Ginaong.. o abih dren di tanâh (4)
Ginaong.. o abih kaong di paga (5)
Ginaong.. o abih aia di bingun
Ginaong.. o abih krung di nagar. (6)
Ginaong..
Ginaong.. o abih akhar di tapuk
Ginaong.. o abih lakuk di gleng
Ginaong.. o abih ginaong di hatai
Ginaong.. o abih adei di saai.
Ginaong..
Ginaong..
Ginaong..
Gi..naong...
___
Chú thích:
(1) ginuer: nơi thỏ ở.
(2) ak: con quạ.
(3) kalan: đền, ngôi đền, đền thờ.
(4) dren: con sùng đất.
(5) kaong [paga]: thanh gỗ/cây kẹp 2 bên rào cho rào đứng thẳng đều tránh bị ngã.
(6) krung: nguyên, tích, sự tích.
___
Subscribe/Đăng ký kênh MSC YouTube: https://goo.gl/uAcDKV
___
Work for save the Cham language and make it great again.
Thanks for your support.
Be the first person to like this.