• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live

Panuec Urang Tabiak Nao | Thảo Sakaya | Lời Người Ra Đi | Tiếng Chăm

36 Views 3 Likes
No one rates this
Ikan di Ram
by Published on August 25, 2021
(Lời Người Ra Đi | Chăm Version)
Karaoke: https://youtu.be/9nLBe20mAHo
Cuak | Sáng tác: Trần Hoàn - Hoàng Thi Thơ
Panuec Cam 1: Gru Châu Văn Kên
Panuec Cam 2: IDR
Adaoh: Thảo Sakaya
B-Z: Ikan
___
Lirik: (dalam widio)
P.Cam 1 - Phling - P.Cam 2
___
Để tra từ vựng, các bạn vào https://nguoicham.com/cdict, hoặc tải app Cdict từ App Store, Google Play về sử dụng trên thiết bị của mình.
For vocabulary, please visit https://nguoicham.com/cdict or download CDICT app from App Store or Google Play for your devices.
___
Work for save the Cham language and make it great again.
Thanks for your support.
Categories:
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
You and 2 others