Bài học 1: Chữ cái www.nguoicham.com

772 Views 4 Likes 4 Comments
No one rates this
Kaka
by Published on December 13, 2018
Cùng nhau học tiếng Cham Bài #1: Chữ cái.
Categories:
Like (4)
Loading...
4
Nguyễn Ngọc Quỳnh
học tiếng Chăm mai mốt chúng ta sẽ đọc được tư liệu cổ vừa được truyền cho con cháu thế hệ sau mình, việc tốt cho cộng đồng Champa chúng ta
Nguyễn Ngọc Quỳnh
cảm ơn anh người Chăm có chia sẻ videos lên trang Web của cộng đồng Chăm mình
prancham
Đúng rồi đó bạn!
mydung
Khi nào có tập kế tiếp vậy NC?
Like (4)
Loading...
4
Nguyễn Ngọc Quỳnh
học tiếng Chăm mai mốt chúng ta sẽ đọc được tư liệu cổ vừa được truyền cho con cháu thế hệ sau mình, việc tốt cho cộng đồng Champa chúng ta
Nguyễn Ngọc Quỳnh
cảm ơn anh người Chăm có chia sẻ videos lên trang Web của cộng đồng Chăm mình
prancham
Đúng rồi đó bạn!
mydung
Khi nào có tập kế tiếp vậy NC?