• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live

Champa-Tiểu Thuyết Lịch Sử-" Câu Chuyện Của Kathay "

171 Views 3 Likes
prancham
by Published on August 16, 2017

4-2014: Champa-Tiểu Thuyết Lịch Sử-" Câu Chuyện Của Kathay." Tác giả: Chei Hon, người dân tộc Chăm. Phần mở đầu:
Chămpa hay Chiêm Thành là một vương quốc cổ ở miền trung Việt Nam. Chămpa
gồm 4 tiểu vương quốc, theo thứ tự từ bắc xuống nam là: Amaravati, Vijaya, Kauthara
và Panduranga. Indrapura (đô thị sấm sét) là một đô thị thuộc xứ Amaravati, đây cũng
là kinh đô Chămpa từ năm 875 đến năm 982. Ở nơi đây từng tồn tại phật viện Đồng
Dương lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.
Năm 982, Indrapura bị tàn phá, người Chăm phải dời đô về phía nam. Kinh đô mới có
tên là Vijaya, thuộc địa khu cùng tên Vijaya. Khathay là nhân vật sống trong thời kỳ
loạn lạc này.
Về cuộc chiến tranh giữa Chămpa và Đại Cồ Việt năm 982. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
có chép lại như sau:
"Vua thân đi đánh Chiêm Thành, thắng được. Trước đó vua sai Từ Mục, Ngô Tử
Canh sang sứ Chiêm Thành, bị người Chiêm bắt giữ. Vua giận, sai đóng chiến thuyền
sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém Bê Mi Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to.
Bắt sống được quân sĩ của chúng nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và
một nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể
hàng vạn, san phẳng thành trì, phá hủy tông miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư".......

Categories:
Like (3)
Loading...
3
Page generated in 0.592 seconds with 134 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.