kevin cham
On July 12, 2019
93 views
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Hình bìa của tác phẩm Văn học "Nai Mai Mang Makah" . Tôi sẽ cố gắng chuyển tải tác phẩm này có phần dịch thuật tiếng Việt của anh Abdul Karim.
Để tôi cùng các bạn học tập tiếng Cham.
Famtinah Amin (fb)
Dimension: 1072 x 1440
File Size: 368.31 Kb
Be the first person to like this.