kevin cham
On May 22, 2019
19 views
SBD-10: Thông Thị Quỳnh Như
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Thí sinh dự thi: Thông Thị Quỳnh Như, 16 tuổi.
Học sinh lớp 10, trường PTTH Hàm Thuận Bắc.
Chỗ ở hiện nay: thôn 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
☆Bài dự thi.👇
ꨣꨟꨥꨮꩆ ꨨꨣꨬ ꨈꨤꩄ ꨟꨰ
ꨝꨶꨬ ꨀꨶꨮꩆ ꨟꨭꩀꨆꨬ ꨚꨙꨳꩀ ꨚꨍꩃ ꨊꨯꨱꩀ ꨎꨤꩆ ꨚꨤꨬ ꨌꨪꩌ ꨆꨕꨪꩅ ꨚꨮꩉ ꨙꨮꩌ ꩝ ꨝꨮꩊ ꨝꨊꨭ ꨨꨤ ꨣꩀ ꨖꩆ○ ꨈꨙꨮꩃ ꨚꨮꩃ ꨦꩇ ꨀꨕꨯꨱꩍ ꨊꨯꨱꩀ ꨀꨖꨶ ꩝ ꨓꨚ ꨌꨮꩀ ꨡꨵꩃ ꨨꨟꨭ ꨚꨕꨰ○ ꨣꨟꨥꩆ ꩝ ꨣꨟꨥꩆ ꨝꨮꩊ ꨓꨰꩍ ꨟꨰ○ ꨈꨨꨵꨭꨥ ꨀꨧꩉ ꨛꨩꨚꨮꩉ ꨔꨮꨭ ꨓꨮꩊ ꨟꨭꩀꨆꨬ ꨟꩃ ꨆꩊ○ ꨝꨳꩀ ꨕꨯꨱꩀ ꨓꨥꩀ ꨓꨳꩆ ꩝ ꨚꨢꨶ ꨓꨶꨬ ꨔꨳꩇ ꨌꨪꩌ ꨚꨮꩉ○ ꨓꨚꨶꨮꩉ ꨣꨗꨰꩍ ꨥꩀ ꨓꨆꨰ ꨍꨮꩍ-ꨍꨰ ꨌꨭꩀ ꨀꨥ ꨝꨣꨭꨥ ꨡꨵꩆ-ꨡꨵꩆ○ ꨆꨟꨬ ꨌꩌ ꨣꨴꩍ ꨝꨮ ꨇꩆ ꨒꨮꩌ ꨟꨓ ꨀꨗꨪꩅ ꨣꨘꩌ○ ꨀꨶꨮꩆ ꨨꨣꨬ ꨟꨭꩀꨆꨬ ꨚꨓꨯꨱꩌ ꨡꨯꨱꩀ ꨤꨆꨬ ꨆꨟꨬ ꨌꩌ ꨕꨴꨬꨬ ꨟꨰ ꨝꨶꨬ ꨨꨣꨬ ꨟꨭꩀꨆꨬ ꨌꨯꨱꩃ ꨟꨯꨱꩃ ꨨꨣꨬ ꨎꨳꨮꩃ ꨨꨕꨳꨪꩇ ꨚꨧꩃ○ ꨌꨰꩀ ꨕꨤꩌ ꨓꨳꩆ ꨧꨭꨀꨶꨮꩆ ꩝ ꨕꨴꨬꨬ ꨀꨶꨮꩆ ꨣꨯꨱꩀ ꨣꨟꨥꩆ○
RAMAWAN HAREI GALAC MAI
Buei auen Mukkei pandiak pachang ngaok jalan palei. Ciim kadit per ndem, ben bangu hala rak dhan. Gangeng peng sap adaoh ngaok adhua, tapa cek mblang hamu padai. Ramawan, Ramawan bel pataih mai. Gahluw asar paper thau tel Mukkei mang kal. Biak daok tawak tian, payua tuei siap ciim per. Tapuer ranaih wak takai cheh-chai cuk aw baruw mblan-mblan. Kamei Cam trah be khan njrem mata anit ranam. Auen harei Mukkei pataom mbaok lakei kamei Cam drei. Mai buei harei Mukkei caong maong harei jieng hadiip pasang. Caik dalam tian suauen, drei auen raok Ramawan.
Dimension: 528 x 720
File Size: 242.22 Kb
 reacted this
Like (1)
Loading...
1
 reacted this