kevin cham
On May 22, 2019
22 views
SBD-09: Đồng Cỏ Hoang
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Họ và tên: Đồng Cỏ Hoang, 9 tuổi.
Nghề nghiệp: học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Lâm Thiện.
Cư trú: xóm 6, thôn 3, Thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tình Bình Thuận.
꩑ ꩝ ꨀꨇꩉ ꨔꨴ꩑:
ꨝꨭꨤꩆ ꨣꨟꨥꩆ
ꨝꨭꨤꩆ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ
ꨚꨳꨯꨮꩍ ꨆꨩ ꨇꨯꨱꩊ ꨕꨴꨬꨬ
ꨔꨭꩃ ꨆꨤꨳꩃꩂ ꨆꨗ
ꨙꨶ ꨖꩉ ꨜꨶꨮꩊ ꨀꨟꨰꩀ ꨀꨟ
ꨦꨄꨰ ꨧꨯꨱꩃ ꨨꨩ
ꨗꨯꨱ ꨓꨝꨶꨮꩉ ꨣꩀ
ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨕꨴꨬꨬꨬ ꨧꨳꩌ ꨡꨵꨶꩀ
ꨓꨶꨬ ꨓꨝꨶꨮꩀ ꨣꩀ
ꨓꨝꨳꩀ ꨧꨩ ꨚꨤꨬ
ꨦꨄꨰ ꨀꨊꨶꨬ ꨡꨮꩃ ꩝ ꨧꨳꩌ ꨤꨆꨬ
ꨀꨕꨬ ꨉꨮ꩑ ꨆꨟꨬ ꩝ ꨙꨶ ꨙꨯꩆ ꨨꨤ
ꨦꨄꨰ ꨓꨴꩍ ꨌꨗꩉ ꨆꨟꨴꨶꨰ ꨕꨀ
ꨀꨕꨬ ꨆꨭꨆꨭ꩑ ꨓꨜꨳ ꩝ ꨨꨓꨰ ꨧꨴꨯꨱꩃ ꨨꨤꩉ꩞
꩒ ꩝ ꨣꨭꨟꨫ:
BULAN RAMAWAN
Bulan Muk Kei
Piéh ka khaol drei
Thau kalieng kana
Ndua dhar phuel amaik ama
Saai saong ha
Nao tabuer rak
Muk kei drei siam mbluak
Tuei tabuer rak
Tabiak sa palei
Saai anguei mbeng, siam lakei
Adei gheh kamei, ndua ndon hala
Saai trah cana ka-mruai da- a
Adei kukuh taphia, hatai praong halar.
Dimension: 528 x 720
File Size: 218.45 Kb
Be the first person to like this.