kevin cham
On May 19, 2019
29 views
SBD-08: Đồng Thị Ngọc Ánh
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Tên: Đồng Thị Ngọc Ánh
Lớp 10- Lạc Tánh - Tánh Linh - Bình Thuận.
Akhar Thrah:
" ꨣ꩑ ꨚꨓꨰ꩑ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨣꨟꨥꩆ"
******************************
ꨨꨣꨬ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨝꩊ ꨚꨓꨰ꩑ ꨍꨮ꩑ ꨟꨤꨮꩃ
ꨣꨟꨥꩆ꩝ ꨝꩊ ꨝꨪꨊꨭ ꨣꩀ ꨔꨴꨯ꩑
ꨨꨣꨬ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꩝ ꨈꨴꨮꩇ ꨨꨤꨬ ꨣꨯꨱꩀ ꨀꨶꨮꩆ ꨣꨟꨥꩆ
ꨣꨟꨥꩆ ꩝ ꨣꨟꨥꩆ ꩝ ꨝꨤꩆ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨟꨪꩀ ꨥ ꨕꨴꨬ ꨤꨮꩈ
ꨣꨟꨥꩆ ꩝ ꨣꨟꨥꩆ ꩝ ꨝꨤꩆ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨀꨕꨬ ꨦꨄꨰ ꨍꨮ꩑ ꨝꨶꨬ
ꨓꨚꨬ ꨗꨭꩃ ꨀꨤ ꩝ ꨦꨆꨢ ꨓꨊꨯꨱꩀ ꨈꨴꨮꩇ ꨕꨴꨬ ꨣꨯꨱꩀ ꨕꨀ
ꨀꨕꩅ ꨌꨡꩅ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꩝ ꨟꨪꩀ ꨥ ꨚꨤꨬ
ꨨꨣꨬ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨕꨴꨬ ꨀꨶꨮꩆ ꨔꨭꩆ ꨝꨣꨭꨥ
ꨀꨥ ꨇꩆ ꨧꨳꩌ ꨞꨯꩂ ꨡꨯꩂ ꨆꨐꨪꩀ ꨎꨥ
ꨗꨯꨱ ꨉꨭ ꩉ ꩝ ꨗꨯꨱ ꨉꨭ ꩉ ꩝ ꨗꨯꨱ ꨉꨭ ꩉ
ꨙꨶ ꨙꨶꨮꩆ ꨝꨶꨮ ꩉ ꨣꩀ ꨣꨯꨱꩀ ꨀꨶꨮꩆ ꨨꨣꨬ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ
ꨣꨯꨱꩀ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꩝ ꨀꨶꨮꩆ ꨣꨟꨥꩆ ꩝ ꨣꨯꨱꩀ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꩝ ꨀꨶꨮꩆ ꨣꨟꨥꩆ꩟
Rumi:
"Rah pâtih mukkei Ramâwan"
Harei mukkei bal pataih cheh maleng
Ramâwan, bal bingu rak throh
Harei mukkei, grep palei raok auen Ramâwan.
Ramâwan, Ramâwan! Balan mukkei mik wa drei ley!
Ramâwan, Ramâwan! Balan mukkei adei sa-ai cheh buei
Tapei nung ala, sakaya tangaok grep drei raok da-a
Adat cambat mukkei, mik wa palei
Harei mukkei drei auen thun baruw
Aw khan siam bhong mbong kanyik jaw
Nao grur, nao ghur, nao ghur
Ndua nduen buer rak raok auen harei mukkei
Raok mukkei, auen Ramâwan, raok mukkei auen Ramâwan.
Dimension: 540 x 960
File Size: 357.31 Kb
, and  reacted this
Like (3)
Loading...
3
, and  reacted this