c1

c1
kevin cham
On May 14, 2019
39 views
SBD-02: Mai Quang Chiêu
CUỘC THI ONLINE - VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG
Em tên: Mai Quang Chiêu
Học lớp 12.5
Trường PTDT Nội Trú Bình Thuận.
Mọi người like và share giúp e nhé😍
---------Thư gửi mẹ!----------
*Akhar thrah:
ꨨꨣꩀ ꨚꨢꨶ ꨀꨟꨰꩀ
‎ꨀꨟꨰꩀ ꨤꨮꩈ!
ꨝꨭꨤꩆ ꨣꨟꨥꩆ ꨔꨭꩆ ꨗꨫ ꨝꨶꨬ ꨤꨯ! ꨌꩌ ꨝꨗꨫ ꨕꨴꨬꨬ ꨗꨥ ꨕꨣꨯꨱ꩑ ꨨꨣꨮꩀ, ꨝꨶꨮꩉ ꨉꨭꩉ ꨆꨩ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ. ꨀꨗꩀ ꨤꨪꨆꨬ ꨀꨟꨰꩀ ꨝꩄ ꨀꨇꩉ ꨓꨭ꩑ ꨆꨴꨶꨮꩄ, ꨓꨭ꩑ ꨀꨳ ꨈꨪꨨꨵꨭꨥ. ꨔꨭꩆ ꨗꨫ ꨧꩃ ꨀꨆꨯꨱꩀ ꨨꨭ ꨋꩇ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ, ꨀꨝꨪ꩑ ꨈꨮꩇ ꨕꨴꨬꨬ ꨔꨬ ꨔꨬ ꨎꩃ ꨟꨰ ꨚꨓꨯꨱꩌ ꨡꨯꨱꩀ ꨟꨪꩆ ꨅ꩑ ꨨꨭ ꨀꨟꨰꩀ, ꨀꨟꨰꩀ ꨗꨥ ꨋꩇ ꨚꩀ ꨀꨓ꩑ ꨚꨎꨮ ꨅ꩑ ꨆꨩ ꨟꨰ ꨧꩃ ꨝꨶꨬ ꨀꨶꨮꩆ ꨣꨟꨥꩆ. ꨀꨟꨰꩀ ꨤꨮꩈ! ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨚꨤꨬ ꨕꨴꨬꨬ ꨝꨶꨬ ꨤꨯ , ꨛꨯꨮ ꨀꨌꩉ ꨔꨬ ꨔꨬ ꨎꩃ ꨆꨎꩇ ꨆꨣꨯ, ꨣꨩ ꨓꨨ ꨌꨪ꩑ ꨨꨤ ꨆꨩ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ , ꨣꨩ ꨆꨟꨬ ꨙꨶ ꨦꨤꨯꨱ ꨉꨮ꩑ ꨉꩃ ꨤꨯ, ꨦꩇ ꨙꨯꩌ ꨆꨵꨯꨱ ꨣꨗꨰ꩑, ꨗꨯꨱ ꨧꩃ ꨟꨈꨪꩀ ꨧꨳꩌ ꨕꨫ ꨀꨝꨪ꩑ .
ꨀꨗꩀ ꨓꨖꨭꨥ ꨆꨩ ꨀꨟꨰꩀ ꨨꨭ ꨆꨎꩇ ꨆꨣꨯ. ꨔꨭꩆ ꨀꨘꩀ ꨀꨟꨰꩀ ꨕꨯꨱꩀ ꨚꩀ ꨧꩃ ꨚꨓꨯꨱꩌ, ꨣꨯꨱꩀ ꨣꨟꨥꩆ ꨧꨯꨱꩃ ꨀꨗꩀ ꨐꨩ!
ꨀꨗꨪꩀ ꨀꨟꨰꩀ!
ꨟꨰ ꨆꨶꩃ ꨌꨳꨯꨮꨥ
*Rumi:
Amaik ley!
Bulan Ramawan thun ni buei lo! Cam Bani drei naw daraoh hareh, buer ghur ka muk kei. Anâk likei amaik bac akhar tuk kruec, tuh ia gihluw. Thun ni sang akaok hu ngap muk kei, abih gep drei thei thei jang mai pataom mbaok min oh hu amaik, amaik naw ngap pak atah pajé ph ka mai sang buei auen bulan Ramawan. Amaik ley! Sang magik palei drei buei lo, po acar thei thei jang kajap karo, ra taha cih hala ka muk kei, ra kamei ndua salao gheh ghang lo, sap ndom klao ranaih, nao sang magik siam di abih.
Anâk tadhuw ka amaik hu kajap karo. Thun anak amaik daok pak sang pataom, raok auen Ramawan saong adei sa-ai anâk nyâ!
Anit amaik!
Mai Kuang Ciéw
Nguồn: fb
Dimension: 720 x 960
File Size: 181.33 Kb
, and  reacted this
Like (3)
Loading...
3
, and  reacted this