12

12
kevin cham
On May 14, 2019
35 views
SBD-01: Lộ Minh Kiên
CUỘC THI ONLINE - VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG.
•Tên: Lộ Minh Kiên
•Sinh năm: 2000
•Học tại: Trường dự bị đại học TP.HCM.
☆Bài dự thi.👇
ꨣꨟꨥꨮꩆ ꨨꨣꨬ ꨈꨤꩄ ꨟꨰ
ꨝꨶꨬ ꨀꨶꨮꩆ ꨟꨭꩀꨆꨬ ꨚꨙꨳꩀ ꨚꨍꩃ ꨊꨯꨱꩀ ꨎꨤꩆ ꨚꨤꨬ ꨌꨪꩌ ꨆꨕꨪꩅ ꨚꨮꩉ ꨙꨮꩌ ꩝ ꨝꨮꩊ ꨝꨊꨭ ꨨꨤ ꨣꩀ ꨖꩆ○ ꨈꨙꨮꩃ ꨚꨮꩃ ꨦꩇ ꨀꨕꨯꨱꩍ ꨊꨯꨱꩀ ꨀꨖꨶ ꩝ ꨓꨚ ꨌꨮꩀ ꨡꨵꩃ ꨨꨟꨭ ꨚꨕꨰ○ ꨣꨟꨥꩆ ꩝ ꨣꨟꨥꩆ ꨝꨮꩊ ꨓꨰꩍ ꨟꨰ○ ꨈꨨꨵꨭꨥ ꨀꨧꩉ ꨛꨩꨚꨮꩉ ꨔꨮꨭ ꨓꨮꩊ ꨟꨭꩀꨆꨬ ꨟꩃ ꨆꩊ○ ꨝꨳꩀ ꨕꨯꨱꩀ ꨓꨥꩀ ꨓꨳꩆ ꩝ ꨚꨢꨶ ꨓꨶꨬ ꨔꨳꩇ ꨌꨪꩌ ꨚꨮꩉ○ ꨓꨚꨶꨮꩉ ꨣꨗꨰꩍ ꨥꩀ ꨓꨆꨰ ꨍꨮꩍ-ꨍꨰ ꨌꨭꩀ ꨀꨥ ꨝꨣꨭꨥ ꨡꨵꩆ-ꨡꨵꩆ○ ꨆꨟꨬ ꨌꩌ ꨴꨣꩍ ꨝꨮ ꨇꩆ ꨒꨮꩌ ꨟꨓ ꨀꨗꨪꩅ ꨣꨘꩌ○ ꨀꨶꨮꩆ ꨨꨣꨬ ꨟꨭꩀꨆꨬ ꨚꨓꨯꨱꩌ ꨡꨯꨱꩀ ꨤꨆꨬ ꨆꨟꨬ ꨌꩌ ꨴꨕꨬ ꨟꨰ ꨝꨶꨬ ꨨꨣꨬ ꨟꨭꩀꨆꨬ ꨌꨯꨱꩃ ꨟꨯꨱꩃ ꨨꨣꨬ ꨎꨳꨮꩃ ꨨꨕꨳꨪꩇ ꨚꨧꩃ○ ꨌꨰꩀ ꨕꨤꩌ ꨓꨳꩆ ꨧꨭꨀꨮꨶꩆ ꩝ ꨴꨕꨬ ꨀꨶꨮꩆ ꨣꨯꨱꩀ ꨣꨟꨥꩆ○
RAMAWAN HAREI GALAC MAI
Buei auen Mukkei pandiak pachang ngaok jalan palei. Ciim kadit per ndem, ben bangu hala rak dhan. Gangeng peng sap adaoh ngaok adhua, tapa cek mblang hamu padai. Ramawan, Ramawan bel pataih mai. Gahluw asar paper thau tel Mukkei mang kal. Biak daok tawak tian, payua tuei siap ciim per. Tapuer ranaih wak takai cheh-chai cuk aw baruw mblan-mblan. Kamei Cam trah be khan njrem mata anit ranam. Auen harei Mukkei pataom mbaok lakei kamei Cam drei. Mai buei harei Mukkei caong maong harei jieng hadiip pasang. Caik dalam tian suauen, drei auen raok Ramawan.
Dimension: 720 x 960
File Size: 188.51 Kb
, and  reacted this
Like (3)
Loading...
3
, and  reacted this