By: On March 24, 2018
     Phuel Haniim séh main caoh baoh balaong= học sinh chơi đá banh   asaih caoh=ngựa đá   lamaow nduec caoh klan=bò chạy đá hậu   main caoh chom=chơi đá khăn   manuk caoh brah=gà mổ gạo   caoh haluk= cuốc đất   caoh labang dar atuw matai=đào lỗ chôn xác chết   caoh haluh= cuốc mội.   caoh inâ= chửi bới.   urang kamei caoh inâ gep= đàn bà chửi bới nhau   caoh parah= hất hủi, hất cẳng.   caoh parah anâk=hất hủi con.   caoh parah gep=hất hủi nhau; hất cẳng ...
49 views 0 likes