By: On February 2, 2014
                                                                                                California: 05/03/2005              THU CAM TA   Kinh goi: - Qui an nhan da dong gop cho viec cuu tro Nan Han Han Playram nam-2005                  - Cau Huong va Ban Dai Dien Phan Phat Gao o Playram   The la hon mot thang qua ke tu ngay phat dong phong trao quyen gop tien de cuu tro nan han han Playram. Den hom nay cong viec quyen gop, va phan phat gao den moi nguoi con playram (Gom 1230 ho, moi ho 1...
154 views 0 likes
By: On February 2, 2014
                                                                                                California: 05/03/2005              THU CAM TA   Kinh goi: - Qui an nhan da dong gop cho viec cuu tro Nan Han Han Playram nam-2005                  - Cau Huong va Ban Dai Dien Phan Phat Gao o Playram   The la hon mot thang qua ke tu ngay phat dong phong trao quyen gop tien de cuu tro nan han han Playram. Den hom nay cong viec quyen gop, va phan phat gao den moi nguoi con playram (Gom 1230 ho, moi ho 1...
154 views 0 likes
By: On February 2, 2014
                                                                                                California: 05/03/2005              THU CAM TA   Kinh goi: - Qui an nhan da dong gop cho viec cuu tro Nan Han Han Playram nam-2005                  - Cau Huong va Ban Dai Dien Phan Phat Gao o Playram   The la hon mot thang qua ke tu ngay phat dong phong trao quyen gop tien de cuu tro nan han han Playram. Den hom nay cong viec quyen gop, va phan phat gao den moi nguoi con playram (Gom 1230 ho, moi ho 1...
154 views 0 likes