Wall Comment

kevin cham
TỰ NGẪM SỰ ĐỜI 1 ~~~~
1 ÷
Bạc vàng biệt thự xe hơi
Chỉ là những thứ đồ chơi rẻ tiền
Con ngoan chồng giỏi vợ hiền
Mới là vô giá núi tiền cũng thua.
2 ÷
Anh em trong họ rất gần
Nhưng không đi lại dần dần th...View More
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this

Wall Comment: #409

kevin cham
TỰ NGẪM SỰ ĐỜI 1 ~~~~ 1 ÷ Bạc vàng biệt thự xe hơi Chỉ là những thứ đồ chơi rẻ tiền Con ngoan chồng giỏi vợ hiền Mới là vô giá núi tiền cũng thua. 2 ÷ Anh em trong họ rất gần Nhưng không đi lại ...View More
and  reacted this
and  like this.
and  reacted this