• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Unspecified - no licensing information is associated
76
  • May 15, 2015 (Added)
  • 13 (blog comments)
<p>1400 Từ Căn Bản Việt-Chăm-Anh</p>
Category:
Show More  Show Less 
Like (3)
Loading...
3
Anh Sumoter

có phát âm nữa thì hay quá

November 29, 2013
Anh Sumoter

ai có thể làm video phát âm 1400 từ o trên ko, em cảm ơn nhìu

 

November 29, 2013
Tawziew
Vi tính bảng mình p... ra chử chăm có được không? Cách nào ? Huớng dẫn giùm mình nhỉ? Rất cảm ơn . Dji in dra tawziew ( dao tiêu )...dji in dra tawziew chân thành (đua ơn ngai bjak ralô amưm Đủ ; djak djương abouh inưakhan Căm thjam ghơh dì "máy tính" thjam mưkrư , yau mưla djương bingù ... aphun ... View More
May 29, 2014
Lương Vấn
quên hết rồi. hic hic 1f614.png(
November 20, 2014