Unspecified - no licensing information is associated
5
Trên là bảng phiêm âm Akhar Thrah bao gồm toàn bộ chữ cái và các dấu âm theo hệ thống phát âm IPA (I...
Show More  Show Less 
Be the first person to like this.