• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
By: On February 12, 2012
Cuối thế kỷ 19 (1865) Hội nghin cứu Đng Dương được th괠nh lập. Năm 1866 ton quyền Đng Dương De Lagrandiനre cho thu thập những di tch trn b�n đảo Đng Dương. Năm 1928 Hội nghin cứu Đ䪴ng Dương đ c những sưu tập hiện vật qu㳽 về lịch sử, văn ha v họ ch㠺 đến những hiện vật nghệ thuật điu khắc đ� Chămpa. z-14, một trong 8 t!c phẩm điu khắc đ khai quật tại thꡡp Mẫm được trưng by tại Bảo tng lịch sử TP. Hồ Ch࠭ Minh Từ đ cc nh㡠 nghin cứu phương Ty đến Việt Nam tꢬm hiểu về văn ha Chămpa v họ tiế...
55 views 0 likes
By: On February 12, 2012
Cuối thế kỷ 19 (1865) Hội nghin cứu Đng Dương được th괠nh lập. Năm 1866 ton quyền Đng Dương De Lagrandiനre cho thu thập những di tch trn b�n đảo Đng Dương. Năm 1928 Hội nghin cứu Đ䪴ng Dương đ c những sưu tập hiện vật qu㳽 về lịch sử, văn ha v họ ch㠺 đến những hiện vật nghệ thuật điu khắc đ� Chămpa. z-14, một trong 8 t!c phẩm điu khắc đ khai quật tại thꡡp Mẫm được trưng by tại Bảo tng lịch sử TP. Hồ Ch࠭ Minh Từ đ cc nh㡠 nghin cứu phương Ty đến Việt Nam tꢬm hiểu về văn ha Chămpa v họ tiế...
55 views 0 likes
By: On February 12, 2012
Cuối thế kỷ 19 (1865) Hội nghin cứu Đng Dương được th괠nh lập. Năm 1866 ton quyền Đng Dương De Lagrandiനre cho thu thập những di tch trn b�n đảo Đng Dương. Năm 1928 Hội nghin cứu Đ䪴ng Dương đ c những sưu tập hiện vật qu㳽 về lịch sử, văn ha v họ ch㠺 đến những hiện vật nghệ thuật điu khắc đ� Chămpa. z-14, một trong 8 t!c phẩm điu khắc đ khai quật tại thꡡp Mẫm được trưng by tại Bảo tng lịch sử TP. Hồ Ch࠭ Minh Từ đ cc nh㡠 nghin cứu phương Ty đến Việt Nam tꢬm hiểu về văn ha Chămpa v họ tiế...
55 views 0 likes