Kaka
by On March 24, 2018
75 views
 
 
 Phuel Haniim
séh main caoh baoh balaong= học sinh chơi đá banh
 
asaih caoh=ngựa đá
 
lamaow nduec caoh klan=bò chạy đá hậu
 
main caoh chom=chơi đá khăn
 
manuk caoh brah=gà mổ gạo
 
caoh haluk= cuốc đất
 
caoh labang dar atuw matai=đào lỗ chôn xác chết
 
caoh haluh= cuốc mội.
 
caoh inâ= chửi bới.
 
urang kamei caoh inâ gep= đàn bà chửi bới nhau
 
caoh parah= hất hủi, hất cẳng.
 
caoh parah anâk=hất hủi con.
 
caoh parah gep=hất hủi nhau; hất cẳng nhau.
 
caoh prah= bươi móc.
 
caoh prah duah mbeng=bươi móc tìm ăn.
 
caoh ruah=kén chọn.
 
nyu caoh ruah lo nan oh mboh kamei halei gap pakrâ saong nyu=hắn quá kén chọn nên chẳng có cô gái nào hắn thấy vừa lòng.
 
caoh-dang= giẫy giụa.
 
manuk caoh-dang si matai= gà giẫy giụa sắp chết.
 
caoh = lẻ.
 
harei caoh= ngày lẻ.
 
hamu dhaong= ruộng sâu
 
hamu balau= ruộng chưa cày
 
hamu klak bilau= ruộng bỏ hoang
 
hamu tanraow= ruộng lệ
 
hamu tabung= ruộng độc
 
hamu tanâh padai lahem-lahem=đồng ruộng lá xanh xanh.
 
khu vực Phan Rang
 
hamu Craok= Vĩnh Thuận.
 
hamu Taran=Hữu Đức.
 
hamu Linung= Đắc Nhơn.
 
hamu Ram= Mông Đức.
 
hamu Ram langiw=Nhuận Đức.
 
hamu Thon=Vạn Phước.
 
hamu Kalaok= Hướng Đạo.
 
hamu Ranây= Ma Nới (Tà Dương).
 
hamu Ak= Chưởng Thiện
 
khuc vực Phan Rí
 
hamu Puh=Thành Vụ.
 
hamu Rimaong=Tôn Thành.
 
hamu Rok=Tân Thành.
 
hamu Dalam= Ú Malam.
Posted in: Tiếng Chăm
Be the first person to like this.