admin
by On March 1, 2018
97 views

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 11. ĐÔIC: CHẠY, CHẢY
(kì tới: Ngôi thứ trong dòng họ, gia đình)

ĐÔIC có 4 nghĩa:

1. Chạy
Ridêh đôic: xe chạy
Đôic maic li-wa: chạy máy cày

+ Đôic + tiền tố PA = Pađôic: cho chảy, cho chạy
Pađôic jiên: cho tiền [vay] chạy
Pađôic ia tagôk alok kanu: Cho nước chảy lên thửa gò.

2. Chảy
Ia croh đôic: nước suối chảy
Đôic darah: chảy máu; Darah đôic: máu chảy
Đôic ia: nóng chảy
Đôic pruh: chảy trào
Đôic jhor jhor: chảy ào ào
Đôic re re: chảy rỉ rỉ

3. Chạy
Đôic daup: chạy trốn
Đôic klah: chạy thoát
Đôic harak: chạy thư
Đôic bbang: chạy ăn
Đôic bbang wār: chạy [ăn từng] bữa
Đôic bruk: chạy việc
Ngak bruk đôic: làm việc chạy, làm việc có năng suất
Đôic jru ka anük: chạy thuốc cho con

4. Chạy làng
Mư-in biơn alah bloh đôic: chơi bạc thua chạy làng
+ Đôic còn kết hợp với giới từ DI, để tạo thành đặc ngữ:
Đôic di thre: chạy nợ
Đôic di kalīn: chạy giặc

*
Đôic akok atheh: Chạy đầu ngựa
[Ia] đôic kleh iku ula: [Nước] chảy đứt đuôi rắn
Đôic jru đôic tawao: Chạy thuốc chạy thang
Đôic di thre di dange: Chạy nợ chạy nần
Đôic trun đôic tagok: Chạy lên chạy xuống = Chạy đôn chạy đáo
Đôic takai klau takai pāk: Chạy ba chân bốn cẳng
Đôic pagan đôic dalôn: Chạy ngược chạy xuôi
Đôic yau angin: Chạy như gió = Chạy như bay
Đôic yau athau, kadau yau atheh: Phi như ngựa, chạy như chó (Lời chúc mạnh khỏe)
Đôic yau urāng đôic di kalin: Chạy như chạy giặc
Đôic yau rimōng pah, jagha pagui: Chạy như cọp vồ, beo đuổi

[Photo Inrajaya]

Posted in: Tiếng Chăm
Like (1)
Loading...
1