Kaka
by On February 27, 2018
101 views

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 10. NAO: ĐI; CHẾT

1. NAO: ĐI
Nao takai: đi bộ
Nao takai thoh: đi chân không 
Nao rah: đi dạo
Nao baic: đi học
Nao tapah: đi tu
Nao ikak: đi buôn
Nao jwak glai: đi ngoài, đi đồng
Nao njuh: đi củi
Nao glai: đi rừng [đốn cúi, gỗ...]
Nao Raglai: đi buôn [Thượng]
Nao Cru: đi buôn [Thượng]
Nao mư-in: đi chơi
Nao mưkah: đi biệt tăm
Nao mưrup: hóa thân
Nao mai: đi lại, giao du
Nao ridêh: cặp xe, đi xe [trâu, bò...]
Nao likūk: đi khỏi, đi vắng
Nao ghur: đi viếng mộ [Bà-ni]
Nao đīk haji: đi hành hương
Nao hamu: đi ruộng
Nao glang: đi bói
Nao yāng: đi lễ [cúng thần]

2. NAO: CHẾT
Ông taha nan nao pajơ: Ông già ấy chết rồi
Mưtai nao: chết đi
Nao jwa: chết không có người ngồi bên đỡ

*
Nao nao mai mai: Đi đi lại lại
Tha nao tha mai: Một qua một lại
Nao ôh thei rōk, mai ô thei da-a: Đi chẳng ai đưa, về chẳng ai đón (thủi thủi một mình)
Nao glai war amra, nao li-wa war brak: Đi rừng quên rựa, đi cày quên nài
Nao tal cơk wơk tal thāng, Nao tal glai mai tal thāng: Đi đến núi đến rừng, về tận nhà tận cửa (Lời chúc)
Nao tal pur tal pai: Đi tận trời Đông trời Tây
Nao tom mūk tom kei: Đi gặp ông bà tổ tiên (Chết)
Nao nưgar kang talōk: Đi xứ chết (kang talauk, nói lái là: kauk talang: trắng xương)
Nao nưgar Ia Li-ôi: Đi Long Khánh (đi hoang)
Nau yau athau pacah akok: Đi như con chó nứt đầu (Đi như chó điên)
Nao yau thrūk glơh: Đi như tên thoát khỏi nỏ
Nao lihik atau talāng: Đi biệt tăm tích
Nao lihik yawa grông: Đi mất tiếng lục lạc (Đi biệt tăm)

[Nao baic Đi học - Photo Inrajaya]

Posted in: Tiếng Chăm
Be the first person to like this.