Featured photos
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Hình bìa của tác phẩm Văn học "Nai Mai Mang Makah" . Tôi sẽ cố gắng chuyển tải tác phẩm này có phần dịch thuật tiếng Việt của anh Abdul Karim. Để tôi cùng các bạn học tập tiếng Cham. Famtinah Amin (fb)

File Size

368.31 Kb

Dimension

1072 x 1440

Description

Hình bìa của tác phẩm Văn học "Nai Mai Mang Makah" . Tôi sẽ cố gắng chuyển tải tác phẩm này có phần dịch thuật tiếng Việt của anh Abdul Karim.
Để tôi cùng các bạn học tập tiếng Cham.
Famtinah Amin (fb)
Be the first person to like this.