Select
Tag Cloud

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Uncategorized
By: On April 25, 2012
Lễ Rija Nưgar (Lễ hội múa tống ôn đầu năm): Ông già Chăm cầm ba cây “dương vật” múa phồn thực trong lễ Rija Nưgar Ha Mukut 1. Thời gian mở lễ Rija Nưgar: Đầu năm khi nghe tiếng sấm rền vang ở phía đô...
0 rating 136 views 0 likes 0 comments
Read more
Uncategorized
By: On April 25, 2012
Lễ Rija Nưgar (Lễ hội múa tống ôn đầu năm): Ông già Chăm cầm ba cây “dương vật” múa phồn thực trong lễ Rija Nưgar Ha Mukut 1. Thời gian mở lễ Rija Nưgar: Đầu năm khi nghe tiếng sấm rền vang ở phía đô...
0 rating 136 views 0 likes 0 comments
Read more
Uncategorized
By: On April 25, 2012
Lễ Rija Nưgar (Lễ hội múa tống ôn đầu năm): Ông già Chăm cầm ba cây “dương vật” múa phồn thực trong lễ Rija Nưgar Ha Mukut 1. Thời gian mở lễ Rija Nưgar: Đầu năm khi nghe tiếng sấm rền vang ở phía đô...
0 rating 136 views 0 likes 0 comments
Read more
Uncategorized
By: On April 25, 2012
Lễ Rija Nưgar (Lễ hội múa tống ôn đầu năm): Ông già Chăm cầm ba cây “dương vật” múa phồn thực trong lễ Rija Nưgar Ha Mukut 1. Thời gian mở lễ Rija Nưgar: Đầu năm khi nghe tiếng sấm rền vang ở phía đô...
0 rating 136 views 0 likes 0 comments
Read more