Select
Tag Cloud

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

.Tóm tắt1. Nguyên tắc chung; Ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra (chọn nhầm)2. Nguyên tắc 2; Yêu là chọn lựa (không tin vào sự nhảm nhí)3. Nguyên tắc 3; Tình yêu chẳng giúp được gì (trí tuệ ...
0 rating 153 views 0 likes 0 blog comments
Read more
.Tóm tắt1. Nguyên tắc chung; Ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra (chọn nhầm)2. Nguyên tắc 2; Yêu là chọn lựa (không tin vào sự nhảm nhí)3. Nguyên tắc 3; Tình yêu chẳng giúp được gì (trí tuệ ...
0 rating 153 views 0 likes 0 blog comments
Read more
.Tóm tắt1. Nguyên tắc chung; Ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra (chọn nhầm)2. Nguyên tắc 2; Yêu là chọn lựa (không tin vào sự nhảm nhí)3. Nguyên tắc 3; Tình yêu chẳng giúp được gì (trí tuệ ...
0 rating 153 views 0 likes 0 blog comments
Read more
.Tóm tắt1. Nguyên tắc chung; Ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra (chọn nhầm)2. Nguyên tắc 2; Yêu là chọn lựa (không tin vào sự nhảm nhí)3. Nguyên tắc 3; Tình yêu chẳng giúp được gì (trí tuệ ...
0 rating 153 views 0 likes 0 blog comments
Read more