Select
Tag Cloud

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

By: On October 17, 2012
Đừng để nh,n thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại ! Đừng đợi đến khi được yu thương mới yu thương lại !Đừng đợi đến khi cꪴ đơn mới nhận ra gi trị của tin nhắn ! Đừng đợi đến khi c 1 c᳴ng việc thật vừa ...
0 Rating 143 views 0 likes 0 Comments
Read more
By: On October 17, 2012
Đừng để nh,n thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại ! Đừng đợi đến khi được yu thương mới yu thương lại !Đừng đợi đến khi cꪴ đơn mới nhận ra gi trị của tin nhắn ! Đừng đợi đến khi c 1 c᳴ng việc thật vừa ...
0 Rating 143 views 0 likes 0 Comments
Read more
By: On October 17, 2012
Đừng để nh,n thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại ! Đừng đợi đến khi được yu thương mới yu thương lại !Đừng đợi đến khi cꪴ đơn mới nhận ra gi trị của tin nhắn ! Đừng đợi đến khi c 1 c᳴ng việc thật vừa ...
0 Rating 143 views 0 likes 0 Comments
Read more
By: On October 17, 2012
Đừng để nh,n thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại ! Đừng đợi đến khi được yu thương mới yu thương lại !Đừng đợi đến khi cꪴ đơn mới nhận ra gi trị của tin nhắn ! Đừng đợi đến khi c 1 c᳴ng việc thật vừa ...
0 Rating 143 views 0 likes 0 Comments
Read more